غروب سرد غربت


 

شايد دوباره من بشم

تا دوباره وجودم آن گونه که پسنديده من است من شود

امروز فهميدم که من می تونم به خودمم دروغ بگم

اين سومين باری که امروز با خودم دوام شد.

 


ali

 

گاهی به ماهيهايی که برای زنده ماندن تو يه آکواريم تلاش و با هم جنگ می کنن     می خندم!!! وبه ياد خودم ميفتم تو اين دنيا 


ali