غروب سرد غربت


 

وای که بعد این همه مدت چه حالی داد این اصفهان خیلی چسبید.
ali