غروب سرد غربت


خبر خوب

امروز بد جور روزه خوبیه خبر خوب پشت خبر خوب .... دارم می ترکم از خوشهالی
ali