غروب سرد غربت


کنفرانس

نميدونم چطوريه من هر مقاله ای رو جديدا به هر کنفرانسی ميفرستم قبولش می کنن تو دل ما موند يه کنفرانس بگه نه!!!!
اين بار عمان !!!!

ali

دیوانگی هم عالمی داره!!!

من فکر می کنم تمامی خلاقیتها حتی خلاقیهای هنری هم اشکالی از دیوانگی هستند
 

 
اینو یه کوهنوردی میگه که تو دوتا پاش ۴تا انگشت داره و باقی انگشتاشو به همراه برادرش توی کوه در اثر سرما از دست داده و هنوز کوه نوردی می کنه!!!

ali