غروب سرد غربت


 

به نظر من آدم باهوش کسیه که:

  در بدترین شرایط بهترین استفاده را از اون شرایط ببره!!!


ali