غروب سرد غربت


در یکم

قطار عمر داره تو پیج خم زندگی به سختی خودشو بالا می کشه به امید یه روز بهتر از اینی که هست

یه روز مثل همیشه در یکم


ali

در یکم

قطار عمر داره تو پیج خم زندگی به سختی خودشو بالا می کشه به امید یه روز بهتر از اینی که هست

یه روز مثل همیشه در یکم.

 


ali