غروب سرد غربت


گوگل و غروب سرد غربت

نمی دونی چه حالی می ده وقتی می فهمی تو سرچ گوگل اولی!!!! باورت نمی شه؟؟؟

"غروب سرد غربت" رو سرچ کن اونوقت می فهمی


ali