غروب سرد غربت


 

زندگانی زيباست

گرچه غروب سرد غربت تلخ است ولی زندگانی زيباست

امروز برای اولين بار از ديدن يک فيلم تو چشام اشک جم شد و جالب اينجاست که اون يه فيلم کمدی از چاپلين بود به نام    CITY LIGHTS 

فردا يه روز به ياد موندنی دارم و چقدر هم به اين روز احتياج دارم فک کنم از شوق فردا امشب نخوابم.


ali