غروب سرد غربت


 

شايد دوباره من بشم

تا دوباره وجودم آن گونه که پسنديده من است من شود

امروز فهميدم که من می تونم به خودمم دروغ بگم

اين سومين باری که امروز با خودم دوام شد.

 


ali