غروب سرد غربت


 

حالم دو سه روزه خوب نيست!! فکر کنم ديگه دارم ميميرم!!؟


ali