غروب سرد غربت


 

خيلی وقت بود چيزی گلوم رو فشار نداده بود ولی روزی که عليرضا رفت ۲بار اين اتفاق افتاد

عليرضا جان اميدوارم هرجا که هستی شاد باشی


ali