غروب سرد غربت


 

زندگی داره می ره مثل یه رود مثل باد بی صدا و آروم

 


ali