غروب سرد غربت


 

وای که اين روزها بيشتر می خوام داد بزنم ولی ...


ali