غروب سرد غربت


 

 دنیا را بدون خانم ها تصور کنید:

،خیابون ها خلوت

، پول ها اضافه

، آقایون سر کار

، مخابرات ورشکسته

، شیطون بیکار

، همه می رفتند بهشت!!!!!!


ali