غروب سرد غربت


 

دلم امشب بارانيست !!!

                              از گوشه چشمم پيداست!!!


ali