غروب سرد غربت


 

من نمی دونم چرا وقتی قانون به ما که می رسه مو لا درزش نمی ره تو بگی حتی کوچکترين اشتباهی هم نمی کنن اونم تو اينجا که همه اشتباه می کنن. همه چی دقيق می زون آخه اگه به علم احتمالم که باشه بايد يه جا خلاصه يه اشتباه بکنن اما ... امان از روزی که قانون واسه يکی ديگه می خواد اجرا شه اونوقت مملکت می شه اونی که ما می شناسيم .

 


ali