غروب سرد غربت


 

طرحی که از تو دارم شبیه یک پرندست!


ali