غروب سرد غربت


 

انتظار  انتظار ...

   ...  که فردایی بیاد بهتر از امروز تنها بهانه ای که واسه زنده بودن مونده....


ali