غروب سرد غربت


 

می دونی چرا دوست دارم؟

 چون به من اعتماد به نفس میدی حالا نمیدونم واقعی یا ...


ali