غروب سرد غربت


 

یه وقتهایی یاد گذشته که می افتم فکر می کنم شاید همش خواب بوده

یاد تا صبح بیدار نشستن ها

یاد علی رضا؛ دکتر؛ وحید؛ نیما؛ قاسم ؛ سعیدها؛ پتک؛ ایمان؛ گلنوش؛ ممد ؛ پانی ها؛

یاد اون شب!

یاد بحث ها

یاد شلم

یاد جنگل

یاد کباب

یاد مرام ها

یاد ولشت

یاد داریوش خوندن

یاد سه تار

یاد پایان نامه

یاد لیسانس

یاد خندیندنهای  بی امان بی اندازه

یاد نمره

یاد درس

یاد بارون

یاد کله پاچه

کاش همشون ۲باره بیان


ali