غروب سرد غربت


 

سال نو هم آمد و رفت و ما باز یکسال پیر  شدنمونو جشن گرفتیم....

هنوزم همینو میگم بدترین صدایی که شنیدم

صدای تیک تیک ساعت چون منو یاد گذشت زمان میندازه و اینکه چه زود گذشت.


ali