غروب سرد غربت


 

زندگی مثل رودخونه می مونه مياد و ميره....


ali