غروب سرد غربت


 

امروز واقعا حالم خوب نيست در حالی که بايد يکی از بياد موندنی ترين روزهای زندگيم می شود... چرا بايد يه دفه اينجوری می شد؟؟؟ اميد وارم ... همه چی درست بشه و من اشتباه کرده باشم


ali