غروب سرد غربت


 

چه خوش گفتن که خدمت سربازی یکی اولش سخته یکی آخرش ... من الان رسیدم به تش

۱۸ ماه نبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.


ali