غروب سرد غربت


 

زودها چه زود دير می شوند گاهی!!!!


ali