غروب سرد غربت


 

خیلی جمله قشنگی دلم نیومد ولش کنم.

مغز متفکرترین انسانها رو گلوله احمق ترین افراد میشکافد


ali