غروب سرد غربت


 

هروقت بخوای تو زندگی کسه دیگه ای باشی باختی

زمانی می تونی بهترین نتیجه رو بگیری که خودت باشی و به توانایی هات اعتماد کنی


ali