غروب سرد غربت


 

نمیدونم اینکار یه شروعیه بر یه آغاز یا یه  پایایه بر یک شروع!!!!

شروع کار در یکم ۴/۶/٨٧

 


ali