غروب سرد غربت


 

هر انسانی به بزرگی رازهايی که در سينش داره!!!


ali