غروب سرد غربت


انتظار غربت

واقعاً بلا تکلیفی بد چیزیه!!! امروزم گذشت...

امیدوارم زودتر این چند روزم بگذزه... منتظر یه خبر خوبم...


ali