غروب سرد غربت


خراب رفیق

افرادی هستند که مثل قطار شهر بازی می مونن. از بودن با اونا لذت می بری ولی باهاشون به جایی نمی رسی!! تو از کدوماشونی؟


ali