غروب سرد غربت


اولین جمله...

                                                   «تو استقلال نداری»

 

به اندازه تمام دنیا ازت متنفرم دنیا !!!!!!!.....!!!!!!.

 


ali