غروب سرد غربت


 

ای کاش ديوانگی ما را از گرداب تباهی نجات دهد.


ali