غروب سرد غربت


...The Best Valentine That I have Ever

دنیای عجیبیه

دقیقا در روزهایی که از همه چیزو همه کس دلت گرفته و غمگینی یه اتفاق ساده به سادی یه سلام می تونه دنیاتو بریزه بهم...

تو روزهایی که فکر می کنی خیلی از ساحل فاصله گرفتی و خیلی باید تلاش کنی که بهش برسی یه دفعه یه باد تو رو خیلی راحت می بره تا دم ساحل بدون هیچ زحمتی.

تقدیم به تو 

ولنتاین مبارک...


ali