غروب سرد غربت


به تو مدیونم همیشه ...

اینو بدون...

                به تو مدیونم همیشه ...

                         واسه همه چیزای خوبی که به من دادی


ali