غروب سرد غربت


 

تو چشم کسی که پرواز رو نمیشناسه هر چی بیشتر اوج بگیری کوچیکتر دیده میشی پس فقط به خودت و جلوت نگاه کن پرنده کوچک من...


ali