غروب سرد غربت


ویزا

خلاصه امروز ویزای دریملند ما به پاسپورتمون چسبید، بعد از 7 ماه. هر چند طولانی بود اما پایان خوبی داشت. داره کم کم نام این بلاگ واقعی می شه!!!


ali