غروب سرد غربت


 

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . .. .ali