غروب سرد غربت


 

 

در انتظار دیدار روی تو ای دوست چه ساده همه هستی خود را باختم

   ای کاش می ماندی

                          تا سوز نگاهت هستيم را ...

                               تا چشم سياهت مستی را ...

                                     تا گرمای وجودت زندگيم را ...

                                                                     ...بسوزاند  

                             

          ولی صد افسوس

                      و صد افسوس

                                        که نگار ما را عقل برد !!!


ali