خبر خوب

امروز بد جور روزه خوبیه خبر خوب پشت خبر خوب .... دارم می ترکم از خوشهالی

/ 4 نظر / 11 بازدید
ani

تا باشه خوب باشه/يا نمیام وقتی ميام........ as u see/بازم میام... سنجد

وايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييی بابا تنبل............. ب آپ ديگه/بازم ميام.....سنجد